Search This Blog

Tuesday, March 27, 2012

விட்டுவிடுதலை யாகிநிற்பா யிந்தச்-vittu viduthalayaruppai intha

பல்லவி 
விட்டுவிடுதலை யாகிநிற்பா யிந்தச்
சிட்டுக் குருவியைப் போலே.
1,எட்டு திசையும் பறந்து திரிகுவை 
ஏறியக் காற்றில் விரைவோடு நீந்துவை 
மட்டுப் படாதெங்கும் கொட்டிக் கிடக்குமிவ் 
வானொளி யென்னும் மதுவின் சுவையுண்டு (விட்டு)
2.பெட்டையி னோடின்பம் பேசிக் களிப்புற்றுப்  
பீடையி லாததொர்  கூடுகட் டிக்கொண்டு 
முட்டை தருங்குஞ்சை  காத்து மகிழவைதி 
முந்த உணவு கொடுத்தன்பு செய்திங்கு (விட்டு)
3.முற்றத்தி லேயுங் கழனி வெளியிலும் 
முன்கண்ட தானியம் தன்னைக் கொணர்ந்துண்டு 
மற்ற பொழுது கதைசொல்லித் தூங்கிப்பின் 
வைகறை யாகுமுன் பாடி விழிப்புற்று (விட்டு)

Tuesday, March 13, 2012

gajAmbA nAyakO rakshatu-गजाम्बा नायको रक्षतु


pallavi
gajAmbA nAyakO rakshatu        
guNi janAdi pUjitaH satatam

samashTi caraNam
ajEndrAdyamarAdi sannuta
akhila bhuvanAdi sEnaH
(madhyama kAla sAhityam)
su-janjUTi rAga pAnaH
sundara guru guha Siva sUnuH

Meaning
Pallavi
I am protected by Shanmukha, the Lord of Devasena. The one who is forever worshipped by the noble ones.

Samashti Charanam
The one praised by Brahma and other celestials. The one who is the commander of the worlds. The one who drinks the sweet essence of jhanjhuti raga. The beautiful guruguha, the son of Shiva

kshEtra - tirupparankunraM


Lyrics in Devanagari
गजाम्बा नायको - रागं जञ्जूटि - ताळं मिश्र चापु

पल्लवि
गजाम्बा नायको रक्षतु
गुणि जनादि पूजितः सततम्

समष्टि चरणम्
अजेन्द्राद्यमरादि सन्नुत
अखिल भुवनादि सेनः
(
मध्यम काल साहित्यम्)
सु-जञ्जूटि राग पानः
सुन्दर गुरु गुह शिव सूनुः

Lyrics in Tamil
3ஜாம்பா3 நாயகோ - ராக3ம் ஜஞ்ஜூடி - தாளம் மிஸ்1ர சாபு

பல்லவி
3ஜாம்பா3 நாயகோ ரக்ஷது
கு3ணி ஜனாதி3 பூஜித: ஸததம்

ஸமஷ்டி சரணம்
அஜேந்த்3ராத்3யமராதி3 ஸன்னுத
அகி2ல பு4வனாதி3 ஸேன:
(
மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
ஸு-ஜஞ்ஜூடி ராக3 பான:
ஸுந்த3ர கு3ரு கு3ஹ ஸி1வ ஸூனு:

Lyrics in Telugu
గజాంబా నాయకో - రాగం జంజూటి - తాళం మిశ్ర చాపు

పల్లవి
గజాంబా నాయకో రక్షతు
గుణి జనాది పూజితః సతతమ్
సమష్టి చరణమ్
అజేంద్రాద్యమరాది సన్నుత
అఖిల భువనాది సేనః
(
మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
సు-జంజూటి రాగ పానః
సుందర గురు గుహ శివ సూనుః

Lyrics in Kannada
ಗಜಾಂಬಾ ನಾಯಕೋ - ರಾಗಂ ಜಂಜೂಟಿ - ತಾಳಂ ಮಿಶ್ರ ಚಾಪು

ಪಲ್ಲವಿ
ಗಜಾಂಬಾ ನಾಯಕೋ ರಕ್ಷತು
ಗುಣಿ ಜನಾದಿ ಪೂಜಿತಃ ಸತತಮ್

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಮ್
ಅಜೇಂದ್ರಾದ್ಯಮರಾದಿ ಸನ್ನುತ
ಅಖಿಲ ಭುವನಾದಿ ಸೇನಃ
(
ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಸು-ಜಂಜೂಟಿ ರಾಗ ಪಾನಃ
ಸುಂದರ ಗುರು ಗುಹ ಶಿವ ಸೂನುಃ


Lyrics in Malayalam
ഗജാമ്ബാ നായകോ - രാഗം ജഞ്ജൂടി - താളം മിശ്ര ചാപു
പല്ലവി
ഗജാമ്ബാ നായകോ രക്ഷതു
ഗുണി ജനാദി പൂജിതഃ സതതമ്

സമഷ്ടി ചരണമ്
അജേന്ദ്രാദ്യമരാദി സന്നുത
അഖില ഭുവനാദി സേനഃ
(
മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
സു-ജഞ്ജൂടി രാഗ പാനഃ
സുന്ദര ഗുരു ഗുഹ ശിവ സൂനുഃ

kanjadalAyatAkshi kAmAkshi- कन्जदालायाताक्षी कामाक्षी


 kanjadalAyatAkshi kAmAkshi               
kamalAmanOhari tripurasundari

Anupallavi

kunjaragamanE
 maNimaNDita manjulacaraNE
mAmavashiva panjarashuki
pankajamukhi
 guruguha ranjani niranjani
duritabhanjani

Charanam :
rAkAshashivadanE suradanE
rakshitamadanE ratnasadanE
shrIkAncinavasanE surasanE
shrngArAshraya mandahasanE
 EkAnEkAkshari bhuavnEshvari

EkAnandAmrtajhAri bhAsvari
 EkAgramanOlayakari shrIkari
EkAmrEshagrhEshvari shankari


Meaning:
One who restored cupid by a mere glance! One whose eyes are like
lotus petals! Dear friend of Lakshmi! Most beautiful in the three
worlds! Possessing a majestic gait akin to an elephant! Possessing
feet which are bejeweled with bells! Protect me O parrot that resides
in the cage called Shiva! Lotus faced mother of Subrahmanya!
Unblemished one! Destroyer of affliction! Possessing a face akin to
an autumnal full moon! Possessing lovely teeth! Protector of Cupid!
Residing in a pavilion of gems! Enshrined in Kanchi (Alternative
sAhitya of shri kAncana vasanE- wearing golden raiment)! Possessing a
good voice! Possessing a gentle, lovely smile! Embodied as one
syllable and in many syllables! Queen of the universe! Effulgent
stream of that nectar that is the one and only bliss! Giver of
liberation to those who meditate with no other thought! Creator of
wealth! Queen of Lord Ekamreshvara's household! Creator of all that
is auspicious!

Notes:This kriti is on Goddess Kamakshi at Kanchipuram. The raga name
Manohari is in the pallavi. The raga is now called Kamala Manohari
thanks to this kriti. In this kriti, Goddess Kamakshi is referred to
as Lakshmi's friend. In keeping with this, the Goddess is praised as
wearing raiment of gold, residing in a pavilion of gems, giver of
wealth, protector of cupid and is compared to the lotus in many
places. Compare this with the kriti Sarasvati manOhari in the raga of
that name on the same Goddess by Muttuswami Dikshitar, where many
terms appropriate to Sarasvati are used. The lines describing the
Goddess as the parrot in the cage called Shiva, signify that she is
the supreme being on whom even Shiva meditates.

Sunday, March 11, 2012

aanandaa mrutakarshiNi-आनंदा मृताकर्शिनी


pallavi 

aanandaa  mrutakarshiNi         
aanandaa mrutakarshiNi
amrutavarshiNee
haraadi poojutE shivE bavaani
(aanandaa)

samaashTi Charanam

shree nandanaa- di samrakshiNi
shree guruguha jana nee ...
shree nandanaa- di samrakshiNi
shree guruguha jana nee sidroopiNi

saananda hrudaya nilayE sadaye
satya soovrushti hE davEdvaam
santatam chintayE amrutEshwaree
salilam varshaya varshaya varshaya

Kamakshi Kamakotipeeta vasini- कामाक्षी कामकोटी पीटवासिनी


Pallavi:
Kamakshi Kamakotipeeta vasini                    
Mamava (kamakshi)
Anupallavi:
Kaumari kusumadyuti  hemabharana
Bhushani
Samastha samrajyadayini sadguruguha
Janani (kamakshi)
Saranam
Kamlesha sodari
Kamakshi Narayani
Nadhabindhu Kalasvarupini
Katyayani  Kamakalapradharshini
Kalyana gunashalini (Kamakshi)

Monday, March 5, 2012

sarasijanAbha sOdari shankari pAhimAm-सरसिजनाभा सोदारी संकरी पाहिमाम

taaLam: Rupakam
Composer: Mutthuswami Dikshitar
Language: Sanskrit
 Raga: Nagagandari 
pallavi

sarasijanAbha sOdari shankari pAhimAm

anupallavi

varada abhayakara kamaLe sharaNAgatha vatsaLe

CharaNam

parandhAma prakIrthitE pashupAsa vimOcitE
pannagAbharaNayutE nAgagAndhAri pUjitAbjapadE
sadA nanditE sampadE varaguruguha janani madashamanI
mahishAsura mardhinI mandagamani mangala varapradAyini

MEANING OF DIKSHITAR KRITHI 'SARASIJANABHA SODHARI' :
Pallavi:
the sister of Vishnu who has a lotus in his navel ! shankari ! protect me.
AnuPallavi: 
the one who shows in her lotus like hands the varada and abhaya mudras; the one dear to those who surrender unto her.
Charanam:
The one praised by vishnu; the one who frees the soul of bondage; the one who is with shiva who wears  a serpent; the one whose feet are worshipped by Nagagandhari raga: the eternal bliss and one who grants the wealth of liberation; the mother of the revered guruguha; the remover of arrogance ; the slayer of Mahishasura; the one who has a slow gait ; the one who bestows auspicious boons.
The song is rendered by Priya sisters neatly.

Akilandeswari Rakshamam-अकिलादेस्वारी रक्षामं


Legend
Once Devi Parvati mocked at Lord Shiva’s penance for betterment of the World. Lord Shiva wanted to condemn her act and directed her to go to the earth from ‘Kailayam’ and do penance. Devi Parvathi (Akilandeswari) as per Shiva’s wish found ‘Jambu’ forest (Thiruvanaikoil) to conduct her penance. Devi made a Lingam out of water of river Cauvery (also called as river ‘Ponni’) under the ‘Venn Naaval’ tree (the Venn Naaval tree on top of the saint Jambu) and commenced her worship. So, the Lingam is known as ‘Appu Lingam’ (Water Lingam).
Lord Siva at last gave darshan to Akilandeswari and taught her Siva Gnana. Devi Parvati took ‘Upadesa’ (lessons) facing East from Shiva, who stood facing West. So as the temples idols are also installed in the same direction. Such places are known as ‘Upadesa Sthalams’. As the Devi was like a student and the Lord like a Guru in this temple, there is no ‘Thiru Kalyanam’ (marriage) conducted in this temple for Lord & the Devi, unlike the other Shiva temples.
[Temple Archakar dressed like Devi Akilandeswari is going in procession to perform Shiva Pooja] As Akilandeswari worshipped Lord Shiva in this temple, even today at noon the ‘Archakar’ (priest) dresses like a female and does Pooja to Lord Shiva and ‘Ko Maatha’ (Cow). This noon pooja is very famous and pilgrims wait for this pooja every day. For the purpose of this pooja the temple is growing a ‘Karam Pasu’ (complete black color cow). Annabhishekam to Lingam (Abishekam with cooked rice) is a daily ritual at Thiruvanaikoil.----

The Legend of the Name – ‘Thiru Aanai Kaa’
There were two Siva Ganas (Siva’s disciples who live in Kailash) by name ‘Malyavan’ and ‘Pushpadanta’. Though they are Shiva Ganas they always quarrel with each other and fight for one thing or other. On top of all in one fight ‘Malyavan’ cursed ‘Pushpadanta’ to become an elephant in earth and the latter cursed the former to become a spider in earth.
Both the elephant and the spider came to Jambukeshwaram and continued their Shiva worship. The elephant collected water from river Cauvery and conducted Abhishekam to the lingam under the Jambu tree daily. The spider constructed his web over the lingam to prevent dry leaves from dropping on it and prevent Sunlight directly felling on Shiva.
When the elephant saw the web and thought that as dust on Lord Shiva and tore them and cleaned the Linga by pouring water. This happened daily. The spider became angry one day and crawled into the trunk of the elephant and bit the elephant to death killing itself. Lord Siva, moved by the deep devotion of the two relieved them from one other curse.
As an elephant worshipped the Lord here, this place came to be known as ‘Thiru Aanai Kaa’ (Thiru – Holy, Aanai – Elephant, Kaa (Kaadu) – Forest). Later the actual name ‘Thiruaanaikaa’ become ‘Thiruvanaikaval’ and ‘Thiruvanaikoil’.
In the next birth the Spider was born as the King Ko Chengot Chola and built 70 temples and Thiruvanaikoil is the one among them. Remembering his enmity with the elephant in his previous birth, he built the Lord Shiva ‘Sannathi’(Sanctorum) such that not even a small elephant can enter. The entrance on the sanctorum of Lord Shiva is only 4 foot high and 2.5 foot wide.
Thaadanga Pradhishtaa / Adhi Shankara
Once Goddess Akilandeswari was fierce like ‘Ugra Devatha’. Sri Adhi Shankara transferred her ferocity into ‘Thadangas’(ear rings) and the adorned her with the ‘Thadangas’. He also installed ‘Prasanna Vinayaga’ (Lord Ganesh), opposite to her shrine so that She might look on with a beneficent eye. The Thadanga Pratishtha is done even today (once in few years) by the Sankaracharyars (successors of Adhi Shankara) of the Kanchi Kamakoti Pitham.
The Kanchi Kamakoti Peetam is also running a ‘Vedha Padasala’ (religious school where the Vedas are taught) on the North Car street at its Mutt.


அகிலாண்டேஸ்வரி ரக்க்ஷமாம் ஆகம சம்ப்ரதாய
நிபுனே(அகிலாண்டேஸ்வரி)

அனுபல்லவி:

நிகில லோக நித்யாமிகே விமலே நிர்மலே ஷ்யாமலே
சகலகலே  (அகிலாண்டேஸ்வரி)  

சரணம்: 

லம்போதர குருகுஹபூஜிதே லம்பா லகோத்பாஷிதே ஹசிதே     வாக்தேவதாராதிதே வரதே வரஷைலராஜனுதே ஷாரதே 
ஜம்பாரி சம்பாவிதே ஜனார்தனனுதே த்விஜாவந்தி ராகநுதே 
ஜல்லி  மாத்தல ஜர்ஜ்ஹரவாத்யநாதமுதிதேநானப்ரதே(அகிலாண்டேஸ்வரி)   

pallavi
akhilANDEshvari rakshamAm Agama sampradAyanipuNE shrI {akhilANDEshvari}

anupallavi
nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmalE sakalakalE {akhilANDEshvari)

charaNam

lambOdara guruguhapUjitE lambAlakOdbhAsitE hasitE
vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE
jambhAri sambhAvitE janArddananutE dvijAvanti rAganutE
jallI maddala jarjharavAdyanAdamuditE ~nAnapradE {akhilANDEshvari

Meaning:
Akhilandeswari! Expert in the scriptures and traditions! Protect me!
All pervasive one! Gentle one! Unblemished one! Scarlet hued one! Embodiment of all the arts!
Object of worship for Ganesha and Subrahmanya! Effulgent with long tresses and a beatific smile!
Worshipped by Saraswati! Giver of boons! Worshipped by the King of the Mountains! Sarada!
 Respected by Indra and worshipped by Vishnu and the raga Dvijavanti! Giver of knowledge!
The instruments Jhalli, Maddala and Jharjhara please you
  

Muthuswamy Dikshithar
This shrine has been immortalised by one of the Trinity of Carnatic music Muthuswami Dikshitar, with two unusual compositions in Sanskrit, one titled ‘Jambupate’ in ‘Yamunakalyani’ ‘Raga’ and the other ‘Akilandeswari’ in ‘Dvijavanti’ raga. Both compositions are in ragas that are not indigenous to the south but borrowed from the music of the north (resembling Hindustani music).
The Dikshitar song, however, is a masterpiece of classical Carnatic traditions, layered, slow and restrained, and yet magnificent and joyous; an outpouring to Shiva in His manifestation as water, “Ambudhi Ganga Cauvery Yamuna kambu-kantya Akhilandeswari ramana”, Lord of the oceans, and of the Ganga, Cauvery and Yamuna, and of Akhilandeswari, She of the throat as smooth as a conch


Sunday, March 4, 2012

मीनाक्षि मे मुदं दे-mInAkSi mE mudam dEhi


Kirthanai: mInAkSi mEmudam dEhi
Ragam: gamakakriya (a.k.a pUrvi kalyAni) (Melam 51)
Talam: Adi

Pallavi


       Pallavi

mInAkSi mE mudam dEhi
        mEchakA.nki rAja mAta.ngim
Anu-Pallavi
        mAna mAt.r mEyE mAyE
        marakata cchAyE 'siva jyAyE
        mIna lochani pA'sa mochani
        mAnini kadamba vana vAsini
Charanam
        madhurApuri nilayE maNi valayE
        malayaddhwaja pANdya rAja  tanayE
        vidhu viDambana vadanE vijayE
        vINA gAna da'sa gamaka kriyE
        madhu mada mOditha h.rdayE sadayE
        mahAdEva sundarE'sa priyE
        madhu mura ripu sOdari 'sAtOdari
        vidhi guruguha va'sa.nkari 'sa.nkari
In sanskrit
मीनाक्षि मे मुदं दे-
मेचकाङ्गी राज मातङ्गी –
मानमातृमेये माये मरकत  छाये शिवजाये-
मीनलोचनी पाशमोचनी मानिनि कदम्बवन वासिनि-
मधुरापुरी निलये मणि वलये
मलयध्वज पाण्ड्य राज तनये-
विधुविलंबन वदने विजये
वीणा गान दश गमकक्रिये-
मधु मद मोदित हृदये सदये

Vathapi Ganapathim Bhajeham-वथापी गणपथिम भजेहम


Pallavi

Vathapi Ganapathim Bhajeham
Vaaranaasyam Vara Pradham Sri

Anupallavi

Bhoothaadhi Samsevitha Charanam
Bhootha Bhautika Prapancha Bharanam
Madhyamakala Sahityam
Veetharaaginam Vinutha Yoginam
Vishwakaaranam Vigna Vaaranam

Charanam

Puraa Kumbha Sambhava Munivara Prapoojitham Trikona
Madhyagatham
Muraari Pramukhaadhyupaasitham Moolaadhaara
Kshetrasthitham
Paraadhi Chathvaari Vaagaathmakam Pranava Swaroopa
 Vakrathundam
Nirantharam Nithila Chandrakandam Nijavaamakara
Vidhrutekshu Dandam
Madhyamakala Sahithyam
Karaambujapaasha Beejaapooram Kalushavidooram
Bhoothaakaaram
Haraadhi Guruguha Toshitha Bimbam Hamsadhwani
Bhooshitha Herambham

Note: another kriti by Muthuswami Dikshidar.(in 3 parts-please hear in
the following sequence i.e.1st video, 2nd video, and 3 video)
3rd video


)2nd video

Ist video