Search This Blog

Sunday, March 4, 2012

मीनाक्षि मे मुदं दे-mInAkSi mE mudam dEhi


Kirthanai: mInAkSi mEmudam dEhi
Ragam: gamakakriya (a.k.a pUrvi kalyAni) (Melam 51)
Talam: Adi

Pallavi


       Pallavi

mInAkSi mE mudam dEhi
        mEchakA.nki rAja mAta.ngim
Anu-Pallavi
        mAna mAt.r mEyE mAyE
        marakata cchAyE 'siva jyAyE
        mIna lochani pA'sa mochani
        mAnini kadamba vana vAsini
Charanam
        madhurApuri nilayE maNi valayE
        malayaddhwaja pANdya rAja  tanayE
        vidhu viDambana vadanE vijayE
        vINA gAna da'sa gamaka kriyE
        madhu mada mOditha h.rdayE sadayE
        mahAdEva sundarE'sa priyE
        madhu mura ripu sOdari 'sAtOdari
        vidhi guruguha va'sa.nkari 'sa.nkari
In sanskrit
मीनाक्षि मे मुदं दे-
मेचकाङ्गी राज मातङ्गी –
मानमातृमेये माये मरकत  छाये शिवजाये-
मीनलोचनी पाशमोचनी मानिनि कदम्बवन वासिनि-
मधुरापुरी निलये मणि वलये
मलयध्वज पाण्ड्य राज तनये-
विधुविलंबन वदने विजये
वीणा गान दश गमकक्रिये-
मधु मद मोदित हृदये सदये

No comments:

Post a Comment