Search This Blog

Sunday, May 27, 2012

எந்து கு பெத் தலவலெ பு த் தீ யவு -enthuku pethale putheeyavu


பல்லவி 
video
எந்து கு பெத் தலவலெ பு த் தீ யவு  
எந்து போது நய்ய  ராமய்ய(எந்) 
அனுபல்லவி 
அந்த றிவலெ தா டி தா டி வத ரிதி
அந்த ராநி பண்டா யெ க த ரா(எந்)  
சரணம் 
 வேத சாஸ்தி ர தத்வார்த்த முலு தெ லிஸி
பேத ரஹித வேதாந்தமுலு தெ லிஸி
நாத வித்ய மர்மம்பு லநு தெ லிஸி
நாத தயாகரஜநுத நிஜமுக (எந்)
Meaning
பெரியோர்களுயதைபோன்ற புத்தியை எனக்கு நீ அருளாததேன்?நான் எங்கே போவேன் ? இராமைய!எல்லோரையும் போல் இறுமாப்படைந்து இங்கும் அங்கும் குதித்து பிதற்றினேன்.(உன் அருள்) எட்டாத காயகிவிட்டதே!வேதசாசாத்திரங்களின்உட்பொருளை நான் அறிந்தும்,வேறுபாடில்லாத வேதாந்தங்களையறிந்தும்,
video
நாதோபாசைனையின் இரகியசியயங்களையறிந்தும் உண்மையில் (மகான்களைப் போன்ற புத்தியை எனக்கு நீ அளிக்காததேன்?
     

கருண ஜூட வம்மா-karuna jooda vamma

கருண  ஜூட வம்மா -karuna jooda vamma
Pallavi:Karuna jooda ninnu nammina vada-
gada inta parakelanammma
O Mother Bruhannayaki, I have absolute faith in your compassion.Why are you so indifferent today?
Annupallavi:
sarasijasana madhava sannuta-
charana bruhannayaki vegame
O Mother, Brahma the lotus seated and Vishu adore your feet.Please shower mercy swiftly.
Charanam 1:
deenajanavana moortivi neevani-
nenu ninnu neara nammitini
Ganavinodini ghananibha veni-
kamita phalada samayamide
I believe that you are the embodiment of compassion for the desolate.You are engrossed in music.Your tresses shine like dark cloud.You fulfil our desires.This is the right time toshow your grace.
Charanam 2:
nee mahmatisayambula nentani-
ne jeppuduno lalita
Hemangi himagiri putrid 
ma-heswari gireesa ramani nee
Oh Mother Lalitha, is it within  my reach to estimate your unlimited prowess.You shine like gold.Your are the  consort of Mahesvara.You are the beautiful daughter of  the King of mountains
Charanam 3:Syamakrishna paripalini soolini-
samaja gamana kundaradana
Tamasambu itu seyaka na pari-
tapamilanu pariharinchina neevu
Oh, Soolini, ;you are sustainer of Syamakrishna.Your gait is majestic like elephant’s walk.Your teeth are beautiful like jasmine buds.Oh Mother, let there no delay.You are alleviator of afflictionsபல்லவி கருணா  ஜோடவம்மா வினம்மா ஸ்ரிடஜன கல்பவல்லி  தள்ளி அனுபல்லவி


மரகடங்கி பஞ்ச நடேசு ராணி மதுரவனி தர்ம சம்வர்தினி


சரணம்


4.உடராமு கனு அவதார மெட்டி ஜகமுனு சுதகருணி வலே ரஞ்சிம்ப

  
செயு நீ


பட்டம்புஜமுனு நம்மி நின்னே பாஜிஞ்சி சட ஸ்யாம கிருஷ்ணா ஜெசின    

  
பாக்யமே 

In Telugu
పల్లవి
కరుణ జూడవమ్మ వినమ్మ శ్రితజన కల్పవల్లి మా తల్లి ||
అనుపల్లవి
మరకతంగి పంచ నదేషు రాణి మధురవాణి ధర్మ సంవర్ధిని ||

చరణములు
1.నరాధములను మహారాజులని పొగడి దురాస చే తిరిగి వేసరి ఇలలో
విరాజ ముఖి నీవు దయతో కాపాడి బిరాన వరమీయవే గిరిరాజ సుత నీవు ||
2.ఉమా భువిని నీకు సమానమెవరు భారమా రక్షించ్తకు అభిమానము లేదని
కుమారుడు గడ నాకిపుడు అభయ మీయవే కుమార జననీ నీవు మానవాతీత గడ ||
3.ఉదార గుణవతి గడ సమ గణ నూట సద నుతి జేసి నీ పదాంబుజముల
ను దాసుని మొర వినవా సమయ మీదే సదాశివుని రమణి దీన జనశ్రితే ||
4.ఉదరము గాను అవతార మెట్టి జగమును సుధాకరుని వలె రంజింప జేయు నీ
పడంబుజమును నమ్మి నిన్నే భజించి సద శ్యామ కృష్ణ జేసినా భాగ్యమే
||
Meaning
1.Oh mother please show mercy, please listen to me.you are th divine wish
fulfilling tree to your devoties.
2.you have the lustre of emerald. You are the queen of the sacred place 
Panchanadi.Your voice is sweet and you uphold Dharma(righteousness)
3 I flattered the worst people as great kings. I am disgusted of moving around 
this world greeding.Oh daughter of  the king of the moukntains, your face is 
radiant.Please protecat me expeditously and bestow boons.

4.Oh Mother Uma who is equal to you on this earth? Is it arduous task for you to protect me affectionately. AM I not your son?Please assure me safty.O Mother of Kumaraswamy you are super human

5.you are the repository of  virtues.You engross in the music of Samaved.Wont 
you listen to the to the prayersof you humble devotee who always
6.Woships your lotus feet?Oh beautifu consort of SadaSiva the savior of the 
distressed.This is the appropriate time to shower mercy..


Saturday, May 26, 2012

எந்துகு நிர்தய எவருந்நாருரா-enthuku nirthaya everunnarura

பல்லவி 
எந்துகு நிர்தய எவருந்நாருரா (எந்) 
அனுபல்லவி 
இந்து நிபா நந இந்குலசந்தந (எந்)
சரணம் 
video
1.பரமபாவந பரிமளாபக ந (எந்)
2.நேபரதே சீ பா பவே  கா ஸி  (எந்)
3.உடு த ப க்தி க நி உப்பதில்லக லேதா (எந்)
4.சத்ருல மித்ருல ஸமமுக ஜூ சே நீ (எந்)
5.த ரலோ நீவை த்யாகராஜூபை (எந்)
Meaning
தியாகராஜன் மீது ஏன் இவ்விரக்கமின்மை?எனக்கு வேறு யார் உளர்?மதிவதனனே!சூரிய வம்சத்திற்கு சந்தானம் போல் குளிர்ச்சி தருபவனே!பரிசுத்தப்படு த்துபவனே!நறுமணம் வீசும் சரிரமுள்ளவனே!நான் பரதேசி.என் துயரை போக்குவாயாக.ஓர் அணிலின் பக்தியைக் கண்டு நீ மகிழ்ச்சியுற வில்லையா?எதிரிகளையும் நண்பர்களையும் சமமாகக் கருதுபவன் அல்லவா நீ?இவ்வுலகமே உன் மயமானது.

எந்து கோ நீ மனஸு கரக து-enthuko nee manasu karakathu

பல்லவி 
எந்து கோ நீ மனஸு கரக து 
ஏமி நேரமோ தெலிய (எந்)  
அனுபல்லவி 
எந்து ஜூசிநகா நி த சரத(எந்)  
சரணம் 
There are three saranams for the song.The artist did not choose to sing them.However the full meaning of the song is given.
Meaning

video
எக்காரணத்திலாலோ உன் மனம் இரங்கவில்லை.( நான்) செய்த பிழை என்னவோ அறியேன்.எங்கு (எதை)நோக்கினும் (அதை)தயரதன் மைந்தனான இராமனாக எண்ணும் என்னிடம் (உன் மனம் இளகவில்லை)
     என்னிடம் அன்பு பூண்டவர்கள்கூட   என்மீது பொறாமை கொள்கின்றனர்.என்னை வெறுப்பவர்களோ "இவன் எம்மாத்திரம் " என்று பல விதங்களை என்னைத் திட்டுகின்றனர்."இவன் ஆதரவிற்குத் தகுந்தவனல்லன்"என்று திரும்பிப் பார்க்கவும் யோசித்தனர். நியமமாக என்னைக் காப்பவர் யாருமிலரென்று உன்னையே வேண்டி நிற்கும் என் மீது (உன் மனம் இறங்கவில்லை)
     செல்வம், மக்கள், பெண்டிர் ஆகிவை கண்டு "இவை தம்மை சேர்ந்தவை"யென்று மயங்கினர்.முன்பின் தெரியாத பணக்காரர்களின் பின்னால் சுற்றி திரிந்தனர்.இறகு வம்சமெனும் கடலில் உதித்த சந்திரனே!ஸ்ரீராம!என்னையும் அக்கதிக்கு ஆளாக்காமல். உன்னை ஆயிரக்கணக்கில் கோரிக்கைகள் கேட்கும் என்னைக் கருணையுடன் நீ காப்பாற்றவேண்டும்.
     பற்றில்லாத இராமபிரானே!இவ்வளவு அலட்சியம் செய்யலாகாது.சரணடைந்தவைகளைக் காப்பவனே!உன்னையே நம்பினேன்!தாரக நாமத்தாய்!பராத்பர!இத்யகராஜனின் சித்தமிசை வசிப்பவன் நீயே யென்று தெரிந்து மிகவும் வேண்டினேன். நீயே கதியென்று இரவு பகலாக ஆயிரம் தடவை முறையிட்ட என் மீது (உன் மனம் ஏனோ இர ங்கவில்லை).எந்துகு தயராதுரா ஸ்ரீராமச்சந்திர நீ -enthuku tharathuraa sreeramachanthira nee

பல்லவி 
video
எந்துகு தயராதுரா ஸ்ரீராமச்சந்திர நீ (எந்)
அனுபல்லவி 
ஸந்தடியநி மறசிதிலோ இந் துலேவோ எந்)
சரணம் 
1.ஸாரெகு துர்விஷய ஸார மநுபவிஞ்சு 
வாரி செலிமி சேயநேரக மேநு 
ஸ்ரீராம ஸகமாயெ ஜூசி சூசி 
நீ ரஜதளநயந நிர்மலாபக ந (எந்)
3.ஜாகேல இதி ஸமயமேகாது சேஸிதே 
ஏகதி  பலுகவய்ய ஸ்ரீராம நீ-
வேகாநி தரிலேதய்ய தீசரண்ய
த் யாகராஜவிநுத  தாரகசரித(எந்)
Meaning
ஸ்ரீ ராமச்சந்திர!உன் தயை வராத காரணமேன்?இது இரைச்சல் என்று என்னை மறந்தாயோ?அல்லது நீ இங்கு இல்லையோ?திரும்பத் திரும்பத் தீய விஷயங்களால் உண்டாகும் துக்கத்தை அனுபவிக்கும் மாந்தரின் உறவை நான் மேற்கொள்ளமுடியாமல், உன் தயவை எதிபார்த்து என் உடல் பாதியாகிவிட்டது.தாமரைக்கண்ணனே!தூயவடிவத்தாய்!தீராத இந்த சம்சாரக்கடலின் துன்பத்தை பொறுக்கமுடியாமல், பயமடைந்து, தாமரையிலையில்  தண்ணீரைப்போல்தத்தளிக்கும் என்னைபார்த்து (உன் தயை வராததேன்).மேகவண்ணனே!இணையற்ற வீரனே!இன்னும் தாமதமேன்?இது தருணமில்ல்ல என்கிறாயா?எனக்கு வேறு யார் கதி?ராம! உன்னைத் தவிர புகல் யாரும் இலர்.தீனசரண்ய!தியாகராஜனால் துதிக்கப்பட்டவனே!மக்களை கடைத்தேற்றும் சரிதத்தையுடயவனே! 
ஏடி ஜந்மமிதி ஹா ஓராமா (ஏ)-eti janmamithi ha orama
பல்லவி 
ஏடிஜன்மமிதி ஹா ஓராமா(ஏ) 
அனுபல்லவி 
ஏடி ஜந்மமிதி யெந்து கு க லிகெ நோ 
யெந்தநி சைரிந்து ஹா ஓராமா(ஏ)
சரணம் 
1.சாடிலேநி  மாரகோடி லாவண்யநி  
மாடிமாடிகி  ஜூசி மாடலாடniநி  தந(ஏ) 
 4.சாகர சயநுநி த்யாகராசுனிநுதுநி வேகமே   ஜூ ட க  வேகே நி ஹ்ருத யமு (ஏ)
pallavi
eti janmamidi ha O rama
anupallavi
eti  janmamidi enduku galigeno entani sairintu Ha O rAma
caraNam 1
sataleni maarakoti lavanyuni mati matiki juci mataladani tana
caraNam 4
sagara shayanuni tyagarajanutuni  vegeni hrdayamu
Meaning in english
O Rama! What life is this ? Why did this fall into my lot, wherein I am not able to meet and converse frequently with Hari as beautiful as a crore of Cupids and wherein I cannot set eyes on His bosom decked with pearl necklaces gamboling daintily. What a destiny that denies me the privilege of embracing to my heart's content this wise and Omniscient Lord who is such a profound Lover of music? Not being able to see this Lord, who reclines on Adisesha on the waves of the Milk-ocean and who is worshipped by Tyagaraja. My mind is in turmoil.

Meaning in Tamil
ஓராம!என்ன ஜன்மமிது?அந்தோ!இது என்ன பிறப்பு?இதை நான் என் எடுத்தேன்?எவ்வளவென்று பொறுப்பேன்?
     ஈடில்லாத கோடி மன்மதரின் அழகு படைத்த ஹரியைக் கண்டு அடிக்கடி உரையாட முடியாத எனக்கு (ஏனிந்த ஜன்மம்?)
     முத்துமாலைகள் அசைந்தாடும் திருமார்பையும், பால் வடியும் திருமுகத்தையும் அனவரதமும் கண்ணாரக் காண முடியாத எனக்கு (என்ன ஜன்மமிது?)
     இங்கிதம் (விவேகம்)முற்றுமறிந்த சங்கீத லோலனைப் பொங்கும் என் வேட்கை தீர அணைத்துக்கொள்ள முடியாத எனக்கு (இது என்ன பிறவி)
     பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டிருப்பவனும், தியாகராஜன் வணங்கும் தெய்வமுமாகிய பரமனை விரைவில் காணமல் என் இதயம் பரிதவிக்கிறது.

Friday, May 25, 2012

உய்யால லூக வய்ய ஸ்ரீராம-uyyaala looka vayya sreerama


video

பல்லவி  
உய்யால லூக வய்ய ஸ்ரீராம(உ)
அனுபல்லவி 
ஸய்யாட பாடலநு ஸத்ஸார்வபௌ ம (உ)
சரணம் 

3.நவமோஹநாங்கு லைந  ஸுரஸதுலு    
விவரமுக பா ட க நா பா க் யமா 
நவரத் ந மண்டபமு ந த் யாகரா-
ஜ விநுதாக்ருதி பூ நிந ஸ்ரீராம(உ)
Meaning
வினோதமான (பரஸ்பர)ஆடல் பாடல்களுடன் உஞ்சலில் ஆடுக.ஸ்ரீராம!சார்வபபெளம!பிரம்மா முதலிய சகல தேவர்களும் உன்னைச் சேவிக்க,தூயவரான முனிவர் தியானம் செய்ய, பக்தியுள்ளம் படைத்த பாகவதர்கள் உன் குணங்களைப் பாடிப்புகழ,தேசு பொருந்திய நாரதர் முதலியோர் வணங்க,உபநிஷத் சாரங்களை நன்கு கேட்டுக்கொ ண்டு,
உன்னை நம்புவர்களை அனவரதுமும் காப்பாற்றி,ஞானிகள் சபைகளைக் கடாட்சித்துகொண்டு,வனப்பு மிகுந்த வானுலக மங்கையர் விஸ்தாரமாகப் 
பாடக் கேட்டு, நவரதினங் களிழைத்த மண்டபத்தில் தியாகராஜன் வணங் கும் அர்ச்சர் வடிவமாக எழுந்தருளியிருந்து (உஞ்சலில் ஆடுக).

எந்நக மநஸுகுராநி -ennaka manasukurani

பல்லவி 
எந்நக மநஸுகுராநி
பந்நக சாயி சொக ஸு 
பந்நுக கநுகொநி நநி கந்நு லேலே 
கந்நு லேலே கண்டி மிந்நுலேலே (எந்) 
சரணம் 
1.மோஹ முதோ நீலவாரி-
வாஹந காந்திநி கே ரிந 
ஸ்ரீ ஹரிநி க ட்டு கொநநி தே ஹமேலே 
தே ஹமேலே ஈ கே ஹமேலே(எந்)  
2.ஸரஸிஜ மல்லெ துலஸீ 
வீரவாஜி பாரிஜாத 
விருலசே பூஜிஞ்சநி கரமுலேலே 
 கரமுலேலே ஈ காபுரமுலேலே(எந்)
3.மாலிமிதோ த்யாகராஜு 
நேலிந ராமமூர்த்திநி
லாலிஞ்சி பொக ட நி நாலிகேலே 
video
 நாலிகேலே ஸூத்ரமாலிகேலே 
Meaning
ஆழ்ந்து நினைத்தாலும் மனதிற்குத் தோன்றாத பாம்பணையில் துயிலும் பரமனின் அழகைத் தெளிவாகக் காணாத கண்கள் எதற்கு?அக்கண்களின்  ஒளியும் எதற்கு?
    நீலமேகத்தின் காந்தியுடைய ஸ்ரீ ஹரியை மோஹ்த்துடன் ஆரத்தழுக்கொள்ளலாத தேகம் எதற்கு?இவ்வீடும் எதற்கு?
    தாமரை, மல்லிகை, துளசி, இருவாட்சி, பாரிஜாதம் முதலிய மலர்கொண்டு ஹரியை அர்ச்சனை செய்யாத கைகள் எதற்கு?இந்த இருப்பிடமும் எதற்கு?
    தியாகராஜனை  அன்புடன் காத்த ஸ்ரீ ராமபிரானைச் சீராட்டிப் 
புகழாத இந்நாவு எதற்கு?ஜபமாலை எதற்கு?
எவ்வரே ராமைய்யா நீ ஸரி-evvere ramayya nee sari

பல்லவி 
எவ்வரே ராமைய்யா நீ ஸரி (எ)
அனுபல்லவி 
ரவ்வகு தா வுலேக ஸுஜநுலகு 
ராஜிக ரக்ஷிஞ்சேவா(எ)  
சரணம்
பாவாநிகி ஸோத ருட நி யெஞ்சக 
பக்திநெறிகி லங்கா பட்ட மொஸ கா 
video
நக த ர  ஸுர பூஸுர பூஜித  வர 
நாக சயந த்யாக ராஜவிநுத ஸரிஎ) 
Meaning  
இராமனே!உனக்கினை யார் உளர்?(பக்தரைக் காப்பதில்).உன் புகழிற்கு இழு க்கின்றி நல்லோரை முறையாக காப்பாற்றுவதில் உனக்கு நிகர் ஏது?பகைவனின் தம்பி என்பதையும் பொருட் படுத்தாமல் (விபிஷணனின்)பக்தியை அறிந்து அவனுக்கு இலங்கை ராச்சியத்தை அளித்தனை.கோவர்த்தனகிரியைத்தங்கியவனே!தேவராலும், மற யவராலும்   பூசிக்கப்பெருபவனே!சிறப்புற்ற ஆதிசேஷன் மீது துயில் பவனே!

எந்த முத் தோ எந்த சொகஸோ-entha mutho entha sokaso

பல்லவி
எந்த முத் தோ எந்த சொகஸோ
எவெரிவல்ல   வர்ணிம்ப தகுனே தகுநே(எந்) 
அனுபல்லவி 
எந்த வாரலைந கா நி காம
சிந்தாக்ராந்துலைநாரு(எந்)  
சரணம் 
அத்தமீத கநுலாஸகு தா ஸுலு
ஸத்த பா க வத  வேஸுலைரி 
துத்த பாலருசி தெ லியு ஸாம்யமே 
video
துரீ ணுதேடெள த் யாகராஜநுதுடு(எந்)  
Meaning 
உலக பாரத்தை வகிக்கும் பகவானின் அழகு எந்தவிதமானதோ?அவன் சொகுசு எத்துணையோ?இவற்றை யாரால் வருணிக்க இயலும்?
     இப்படியிருந்தும் மாந்தர் எவ்விதத்தோராயினும் காமம்
முதலியவற்றிற்கு வசமாகிவிடுகின்றனர். பெண்களின் கடைக்கண் வீச்சிற்கு அடிமைகளாயிருந்தும் பரமபாகவதர்கள்  போல் வேஷம் போடு கின்றனர்.இதுபால் காய்ச்சப் பெறும்  சட்டிக்கு அந்தப் பாலின்  ருசியே தெரியாததை  ஒக்கும்.
 

எந்தராநி தநகெந்த போநி நீ-entharani thanakenthaponi neeபல்லவி 
எந்தராநி தநகெந்த போநி நீ   
செந்த விடுவஜால (எந்)

அனுபல்லவி 
அந்தகாரி நீ செந்தஜேரி ஹநு-
மந்துடை கொலு வலேதா(எந்) (Part II uploaded separately)
சரணம் 
1.சேஷுடு சிவுநிகி பூஷுடு லக்ஷ்மண -
வேஷியை கொலு வலேதா(எந்)

2.சிஷ்டுடு மௌநிவரிஷ்டுடு  கொப் ப வ-
ஸிஷ்டு டு ஹிதுடு காலேதா(எந்)
3.நரவர  நீகை ஸுரக ணமுலு வா -
நருலை கொலு வலேதா(எந்)
4.ஆகமோக்தமகு  நீ குணமுலு  ஸ்ரீ 
த்யாக ராஜுபா ட க லேதா(எந்)  
Meaning
எத்தனை வரினும் எத்தனை போயினும் நான் என்றும் உன் அருகை என்றும் விடமாட்டேன்.காலனை வென்ற சிவபெருமான் அனுமன் உருவத்தில் உன்னயடைந்து தொண்டு புரியவில்லையா?பரமசிவனின் ஆபரணமாகிய ஆதிசேடன் இலக்ஷ்மனனாக அவதாரம் செய்து உன்னைச் சேவிக்கவில்லையா?பரம ஞானியாகிய மாபெரும் வசிட்டன் உனக்கு இதம் புகட்டும் (ப்ரோகிதனாக_ஆசாரியனாக  அமையவில்லையா?மாந்தருள் சிறந்தவனே!உன் பொருட்டு வானர கணங்கள் வாரை வடிவம் பூண்டு உன்னைச் சேவிக்க வில்லையா?வேதங்கள் புகழும் உன் திவ்ய குணங்களை தியாகராஜன் பாட்வில்லையா?
Note: Saranam 2 to 4 are not sung by the artist. Thursday, May 24, 2012

உபசரமுலநு சேகொநவய்யா-Upacharamulanu sekonavayya

பல்லவி 
உபசரமுலநு சேகொநவய்யா 
உரக ராஜசயந (உ)
 அனுபல்லவி 
சபலாகோடி நிபா  ம்ப ரத ஸ்ரீ 
ஜாநகீபதி தய சேஸி நா (உ)
சரணம் 
கபடநாடக ஸூத்ரதா ரிவை 
காமிதப லமு நொஸங்கே ராம 
அபரிமித நவரத்நமுலு   பொதிகிந 
அ பரஞ்சி கொ டு கு நீகே தகு நய்ய(உ) 
Meaning
videoPart I
 மின்னற் கூட்டத்தை யொத்த ஒளியுடைய பீதகவா வாடையை அணிந்தவனே!ஜானகிபதியே!ஆதிசேஷன் மீது சயனித்தவனே!கருணை கூர்ந்து நான் அளிக்கும் உபசாரங்களை ஏற்றுக்கொள்.
     கபட நாடக சூத்ரதாரியாக் (உலகை ஆட்டுவித்து ) விரும்பிய பலன்களை அளிக்கும் இராம!எண்ணற்ற நவரத்தினங்களிழைத்த இப்பொற்குடை  
உனக்கே தகுந்ததாகும்.
     மின்ன்ற் கொடிகளைப்போல்  பிரகாசிக்கும் பத்தரை  மாற்றுத் 
தங்கக்கம்பிகள்  அமைந்து சரத் காலத்துச் சந்திரன் போல் ஒளிவீசும் 
இவ்விரு சாமரங்கள் உனக்கே ஏற்றவை.
videoPart II
    மல்லிகை,சம்பங்கி, மருக்கொழுந்து,இருவாட்சி,வெட்டிவேர் முதலியவற்றால் அமைக்கப்பெற்று நறுமணம் வீசும் இவ்விசிறி இத்யகராஜன் பூசிக்கும் உனக்கே தகுந்ததாகும்.


ஈ வஸுத நீ வண்டி தை வமு நெந்து காநரா-e vasutha nee vanti thaivamu nenthu kaanaraa

பல்லவி 
ஈ வஸுத நீ வண்டி தை வமு நெந்து காநரா (ஈ)
அனுபல்லவி 
பா வுகமு கல்கி வர்தில்லு 
கோவூரி ஸுந்த ரேச  கிரச (ஈ) 
சரணம் 
1.ஆஸசே யரநிமிஷமு நீ புர   
வாச மொநர ஜே யுவாரி மதி 
வேஸட் லெல்லநு தொலகிஞ்சி த ந 
ராஸுல நாயுவுநு (ஈ)
2.பூஸுர ப க்தியு  தேஜமு நொஸகி 
பு வநமந்து கீ ர்த்தி கல்க ஜேசெ 
தா ஸவரத த் யாகராஜ ஹ்ருத ய நி-
video
வாஸ சித்விலாஸ ஸுந்தரேச(ஈ)
Meaning   
இவ்வுலகில் உன்னைப் போன்ற தெய்வத்தை எங்கே காண்பேன்?நலம்புரிந்து அனைத்தையும் வளரச்செய்யும் கோவூர் வாழ் சுந்தரேசனே!
சிவனே!
    ஆசையுடன் அரை நிமிடமாவது உனது தலத்தில் வாசம் செய்பவர்களின் மனக் கவலைகள் அனைத்தயும் அகற்றிச் செல்வத்தையும்,நீண்ட ஆயுளையும், அந்தணரிடம் பக்தியையும், பிரகாசத்தையும் அருளி உலகில் புகழ் பெறச் செய்பவனே!அடியார்க்கு வரம் தருபவனே !இத்தியகராஜன் இதயத்தில் வசிப்பவனே!
சித் ஸ்வரூபனே!சுந்தரேசனே! 


குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா-Kurai onrum illai marai moorthi kanna

video
குறை ஒன்றும் இல்லை பாடல் வரிகள் - தமிழில் 
                                     ---By P.Unnikrishnan--
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா 
குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா 
குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா 

கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா 
கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு 
குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா 

சரணம் - 1 

வேண்டியதை தந்திட வெங்கடேசன் நின்றிக்க
வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா 
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா 

சரணம் - ௨

திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா 
திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா 
உன்னை மறை ஓதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார்
உன்னை மறை ஓதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார்
என்றாலும் குறை ஒன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா 

சரணம் - 3 

குன்றில் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா 
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா 
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா 

சரணம் - 4 

கல்லினாற்கு இறங்கி கல்லிலே இறங்கி
நிலையாக கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா 
நிலையாக கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா 
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா 

சரணம் - 5 

யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன்மார்பில் 
யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன்மார்பில் 
 ஏதும் தர நிற்கும் கருணை கடல் அன்னை 
என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு 
என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு 
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா 
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா